TINE DESODT

Adolf Petitstraat 11
9031 DRONGEN

GSM: 0486 85 39 89
BTW: BE 0535 746 638

Verkoopsvoorwaarden. 

Als je beslist om samen te werken met mij, lees dan eerst deze verkoopsvoorwaarden. 

1. Elke opdracht is in akkoord met de opdrachtgever onderworpen aan deze verkoopsvoorwaarden.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten. De fotograaf kan deze bijzondere voorwaarden op ieder ogenblik wijzigen, en zonder voorafgaandelijke waarschuwing. De wederpartij dient bij een bestelling, een bijbestelling, of een wijziging van zijn bestelling op eigen initiatief kennis te nemen van de voorwaarden
die op dat respectievelijk ogenblik geldig zijn. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. Voor elk geschil aangaande de toepassing van deze voorwaarden en/of de uitvoering van
de ontwikkelingsdienst, zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van de zetel of woonplaats van Tine Desodt bevoegd.

3. PUBLICATIE DOOR DE FOTOGRAAF. Beeldmateriaal gemaakt door Tine Desodt kan ten allen tijden gepubliceerd worden op haar website. Daarnaast kan de fotograaf het beeldmateriaal ook gebruiken voor andere promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, wedstrijden, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.
4. PUBLICATIE DOOR DE KLANT. Beeldmateriaal gemaakt door Tine Desodt mag door de klant gedeeld worden op sociale media. Hij zal daarbij steeds volgende informatie vermelden: (c) Tine Desodt Fotografie/ www.tinedesodt.be.
5. AUTEURSRECHT. Een huwelijksreportage of fotosessie van Tine Desodt wordt beschouwd als een artistiek werk en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto's blijven eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de sessie en bestanden koopt de klant het recht om de foto's te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto's gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden. Bij inbreuk op de auteursrechten van fotograaf, rekent fotograaf drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter
vergoeding van de geleden schade. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.
6. NABEWERKING. Tine Desodt levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast, uitsnede, en andere zaken op mijn eigen initiatief. Extra nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met mij en kan extra kosten met zich meebrengen.
7. BEWARING. De foto’s die door Tine Desodt gemaakt werden, worden tot 60 dagen na afgifte van de foto's bewaard. Bij overmachtsituaties die leiden tot gegevensverlies (ook defect aan geheugenkaart, fototoestel en/of materiaal of datacrash) kan de fotograaf op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden.
8. KLEUR. Tine Desodt is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.
9. LEVERINGSTERMIJN. Het vermelden van leveringstermijnen houdt geen enkele garantie in. Een vertraging kan in geen geval tot betaling van schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst aanleiding geven. Ik behoud daarenboven het recht om de opgegeven gefactureerde prijs aan te passen indien er zich na het tot stand komen van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de prijs van energie, grondstoffen, in de loonkost of in enig ander bestanddeel van de kostprijs.
10. DRUKFOUT Tine Desodt kan niet verantwoordelijk worden geacht voor een fout van de drukker, vraag steeds naar een proefafdruk.
11. NIET BETALEN. Bij het niet betalen binnen de dertig dagen is een nalatigheidsinterest verschuldigd van 10% per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verstreken.
12. GEBREKEN. De klant heeft gedurende 7 dagen na het afleveren van de opdracht de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken te melden aan mij waarna ik deze gebreken zal corrigeren. Wanneer aan mij binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclamatie.(Door de klant verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde product wordt nadrukkelijk niet verstaan onder "gebreken".)
13. ANNULATIE. Bij annulatie van een opdracht op de dag van de fotosessie zelf is onherroepelijk en forfaitair 20% van de factuurprijs verschuldigd.
14. REPRODUCTIES. Het is verboden om zonder mijn toestemming reproducties van het afgeleverde werk te maken.